GHP/GMP/HACCP

GHP/GMP/HACCP

GHP – Dobra Praktyka Higieniczna

(ang. Good Hygienic Practice). Powstała, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywności. To wszystkie warunki higieniczne, które muszą zostać spełnione i skontrolowane, na wszystkich etapach produkcji i obrotu oraz konieczne działania.

GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna

(ang. Good Manufacturing Practice). Powstała, ponieważ żywność musi mieć zapewnioną właściwą jakość zdrowotną. To zbiór warunków, które muszą zostać spełnione oraz działań koniecznych do podjęcia.

HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli

(ang. Hazard Analisis and Critical Control Point). To system organizacji działań w firmach, które mają do czynienia z żywnością. Służy zapewnianiu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, przez identyfikację występujących zagrożeń, takich jak: chemiczne, biologiczne i fizyczne. Dodatkowo określa metody ich uniknięcia.

Ma charakter prewencyjny – zastępuje wyrywkową kontrolę wyrobu finalnego. Stale monitoruje zagrożenia podczas całego procesu wytwarzania i dostarczania. Takie podejście daje możliwość wykonania kroków naprawczych jeszcze w trakcie realizacji procesu. To prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego produktu oraz zmniejsza straty i reklamacje, które powoduje dostarczanie wyrobu niespełniającego wymagań w tym zakresie.

Kogo dotyczy ten system?

System HACCP dotyczy wszelkich przedsiębiorstw uczestniczących w “łańcuchu żywnościowym”, czyli od gospodarstwa rolnego, do stołu konsumenta. Tym samym obejmuje firmy, które zajmują się produkcją, magazynowaniem, dystrybucją i bezpośrednim dostarczaniem żywności konsumentom. To oznacza obowiązek uczestniczenia w tym systemie przez zarówno duże przedsiębiorstwa z branży spożywczej, jak i małe sklepy spożywcze oraz wszystkie punkty gastronomiczne.

Co do małych firm – dopuszczalne jest bardziej elastyczne wprowadzenie tego systemu. Można o tym przeczytać w specjalnym przewodniku wydanym przez Komisję Europejską.

Czy trzeba poddać się certyfikacji?

Przedsiębiorstwa nie mają prawnego obowiązku poddania wdrożonego systemu certyfikacji przez jednostkę zewnętrzną. To pozwala uniknąć poważnych nakładów finansowych, które są związane z procesem certyfikacji oraz kolejnych zewnętrznych audytów.

Jaki jest związek HACCP z usługami w zakresie DDD?

Wstępnym warunkiem wdrożenia systemu HACCP jest stosowanie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz dobrej praktyki produkcyjnej (GMP). W kontrolę zasad GHP wlicza się ocena skutecznego zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami. To znaczy, że muszą zostać wdrożone procedury monitorowania i zwalczania szkodników. Ważne jest także systematyczne prowadzenie zapisów, ponieważ wszystkie czynności tego typu muszą być prawidłowo udokumentowane. Każde przedsiębiorstwo może robić to na własną rękę – wymaga to jednak odpowiedniej wiedzy personelu oraz jego przygotowania.

Powierzenie zabezpieczania przed szkodnikami specjalistycznej firmie, daje gwarancję pełnej skuteczności działania. Dzięki temu zakład może uniknąć błędów i problemów z organami kontrolującymi. Co więcej, oszczędza czas, w którym może zająć się zasadniczą działalnością. Polecamy to rozwiązanie głównie mniejszym firmom, gdzie zatrudnienie dodatkowego personelu to większy problem. Zapraszamy do korzystania z naszych usług – deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja mieszkań po zmarłych, likwidacja gniazd os i szerszeni, zabezpieczenie przed komarami, zwalczanie prusaków i innych szkodników. Swoje usługi proponujemy Klientom z: Warszawy, Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, Sochaczewa, Grójca, Mszczonowa i okolic.

Najważniejsze wymagania prawne:

  • Rozporządzenie nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych.
  • Rozporządzenie nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 ustanawiające szczelne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
  • Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 26.04.2004 w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze. (Dz.U. nr 104 poz.1096).
  • Ustawa o z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. nr 171 poz.1225 z 27.09.2006) zastępująca ustawę z 11 maja 2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Pomocny link: www.euroinfo.org.pl
Firma jest członkiem
Stowarzyszenia Pracowników
Dezynsekcji i Deratyzacji

Zapraszamy do kontaktuRzetelna firma